CCS Technologie

CCS staat voor Carbon Capture and Storage en heeft betrekking op de gehele keten van afvang, transport en opslag van CO2 die vrij komt bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas. Naast de inzet op energiebesparing en duurzame energie is CCS van belang om de klimaatdoelstellingen te kunnen bereiken.

CCS is een belangrijke klimaattechnologie die op middellange termijn een grote bijdrage moet gaan leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Op internationaal en Europees niveau hebben landen afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen als CO2 drastisch terug te dringen. Nederland heeft als doelstelling om de CO2-uitstoot in 2020 met 20 procent te verminderen ten opzichte van 1990.

CCS is voor het klimaatbeleid van een belangrijke maatregel die binnen vijf tot tien jaar op brede en grote schaal kan worden toegepast. CCS is niet alleen geschikt voor het terugdringen van CO2-emissies van kolen- en gascentrales. Voor andere grote CO2-uitstoters zoals de energie-intensieve industrieën, die de komende decenia nog sterk afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, is CCS de enige maatregel om CO2-emissies sterk te kunnen reduceren.

Daarnaast is CCS een van de efficiëntere CO2-reductietechnologieen. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) liggen de kosten voor het halen van de klimaatdoelstellingen (2050) in scenario’s zonder CCS tenminste 70% hoger dan in scenario’s waarin CCS wel wordt toegepast.