Veiligheid

Bij ROAD staat de veiligheid voor zowel mens als milieu voorop. Voor de afvang, transport en opslag van CO2 gelden wettelijke regels waarop de overheid streng toezicht houdt.

Om aan alle wettelijke eisen te voldoen, zal ROAD een milieueffectrapport (MER) opstellen en de benodigde vergunningen aanvragen. In het MER zullen eventuele risico’s en effecten voor mens en milieu nauwkeurig in kaart worden gebracht. Het gaat daarbij om mogelijke risico’s en effecten van afvang, transport en opslag voor land- en zeebodem, oppervlaktewater, natuurlijke habitat, flora en fauna, archeologische en landschappelijke waarden en externe veiligheid. Ook wordt onderzocht wat de mogelijke risico’s en effecten zijn van eventuele calamiteiten. De overheid zal het MER en de vergunningaanvragen publiceren zodat belanghebben hierop kunnen reageren.